Individuelle samtaler

Jeg tilbyder samtaler, rådgivning og terapeutisk behandling til voksne.

Stress

Jeg har speciale i stress, hvor min tilgang er meget pragmatisk, og ofte indeholder elementerne:

  • overblik over situationen
  • forståelse af tilstanden
  • kortlægning af baggrunden herfor
  • planlægning af hvordan man kommer videre
  • efterfølgende læring af forløbet
  • Se mere om min tilgang til og behandling af stress.

Krise og sorg

Jeg tilbyder samtaler i forbindelse med krise og sorg.

En krise kan opstå som følge af en uventet og voldsom hændelse fx overfald, vold, alvorlig sygdom og dødsfald. Men den kan også være et resultat af en uventet livsændring fx en skilsmisse, abort, tab af arbejde eller funktionsevne, kronisk sygdom eller længerevarende belastende påvirkning som fx mobning, trusler o. lign.

Vi reagerer forskelligt på kriser, afhængig af hvem vi er og hvad vi har oplevet tidligere, Ofte bliver vi overraskede over vores reaktioner, og vi kan opleve, at vi “sidder fast” og har svært ved at komme videre.

I disse situationer kan det være en hjælp at tale med en psykolog, som kan være med til at give forståelse for reaktionen og støtte i forhold til at komme videre. En livskrise vil ofte føre til en personlig udvikling, hvis den bliver gennemlevet på en god måde.

En krise kan ofte også indeholde en sorgproces, hvis hændelsen indebærer et væsentligt tab.

Vi kan ikke undgå at blive ramt af sorg i løbet af livet, så sorgbearbejdelse er en naturlig del af menneskers liv. De fleste mennesker bearbejder deres sorg uden professionelle samtaler ved hjælp af støtte fra de pårørende. I nogle situationer kan sorgen dog være så vanskelig eller kompleks, at bearbejdningen kan lettes gennem psykologiske samtaler.

Debriefing ved voldsomme hændelser

En pludselig opstået krise kan opstå som følge af en uventet og voldsom hændelse, som fx trusler, overfald, vold og dødsfald.
Det har stor betydning for oplevelsen af krisen, tilbagevenden til normal arbejdsudførelsen og ikke mindst robustheden i forhold til fremtidige voldsomme hændelser, at der bliver taget hånd om den eller de kriseramte, så hurtigt som muligt efter at krisen er indtrådt.

Jeg tilbyder krisehjælp i form af debriefing til enkeltpersoner og til grupper.

Ledersparring

Mange faktorer på nutidens arbejdsmarked kan gøre det udfordrende at have en ledelsesfunktion. Presset er ofte stort fra mange sider og på mange faktorer – og som leder kan det opleves som en ensom opgave og position.

Jeg tilbyder ledersparring i forhold til specifikke problemstillinger eller til ledere, der ønsker at udvikle deres personlige lederkompetencer.

Depression

En alvorlig stresstilstand kan udvikle sig til en depression. Det er vigtigt at kunne skelne, for stress og depression skal behandles forskelligt. Her kan jeg som professionel hjælpe – både til at skelne og dernæst at behandle.

Mennesker har forskellig sårbarhed i forhold til at udvikle depression, som reaktion på de forskellige former for belastninger, vi møder i livet. Op til 10% af alle danskere bliver på et tidspunkt i deres liv ramt af en depression. Det skønnes, at mellem 200.000 og 300.000 har en depression, der er så alvorlig, at den er behandlingskrævende.

At være deprimeret er ikke det samme som at være ked af det. Har man en depression, er man ofte trist, har ingen energi eller lyst, og man har dårligt selvværd. Man kan have problemer med at sove, med at koncentrere sig, og man har ofte svært ved at forestille sig, at man nogensinde får det bedre.

En depression kan føles som om, den aldrig går væk – men der er hjælp at få. Samtaleterapi hos en psykolog afkorter depressionsperioden væsentligt. I nogle tilfælde er det en fordel at kombinere samtaleterapi med medicinsk behandling – det vil foregå i samråd med læge.

Angst

Angst er en naturlig følelse, som alle mennesker oplever af og til. Evnen til at føle angst er hensigtsmæssig og har været med til at sikre menneskets overlevelse som art. Uden at kunne føle angst eller opfatte når noget er farligt, vil vi kunne bringe os selv i livstruende situationer. Mennesket har et angstberedskab, der træder i kraft i farlige situationer, men hvis dette angstberedskab er oversensitivt og aktiveres for hyppigt – giver fejlalarmer – forringer det vores livskvalitet, og hæmmer os i vores livsudfoldelse.

Angst kan komme til udtryk i fysiske symptomer som hjertebanken, trykken for brystet, åndedrætsproblemer, rysten, følelse af at blive kvalt, uro og anspændthed i kroppen, gummiben og hedeture.

Der findes forskellige former for angst – se evt. angstforeningens hjemmeside.

Der er rigtig gode resultater ved psykologisk behandling af angst. Angstbehandling indeholder en forståelse af angsten, fokus på årsagen til angsten og udvikling af strategier til at håndtere og minimere angstens indflydelse i livet.

Min tilgang

Jeg har en anerkendende og respektfuld tilgang til alle mennesker. Jeg møder mennesker med ærlighed og nærvær. Mit udgangspunkt for psykologsamtalerne er at skabe en tryg og tillidsfuld relation til det menneske, der ønsker min støtte. Jeg anser dette som altafgørende for et positivt resultat af psykologbehandlingen.

Min behandling tilpasses hver enkelt menneske, da ingen er ens. Det betyder, at der anvendes forskellige metodiske tilgang, og der gås frem i forskelligt tempo. Ofte gives der små opgaver som der arbejdes med mellem samtalerne.

Hvad er stress?

Fysiologisk set kan man tale om 2 slags stress:

Kortvarig stress er naturlig og gavnligt. Det sætter kroppen i forhøjet alarmberedskab, når vi møder en situation, vi oplever som udfordrende. Det sætter vores autonome nervesystem i gang, skærper vores sanser og giver os ekstra energi til at handle. Når vi er ovre den udfordrende begivenhed, slapper kroppen af og restituerer.

Langvarig stress opstår, når de situationer, der udfordrer os, er vedvarende over en længere periode. Det autonome nervesystem vedbliver at producere adrenalin og kortisol – kroppen forbliver i forhøjet alarmberedskab og har ikke mulighed for at restituere. Det tapper os for energi og nedbryder efterhånden kroppens forsvar.

Når kroppen på denne måde ikke får restitueret bliver det skadeligt og langvarige eller gentagne stressperioder kan være årsag til depression og hjerte-kar-sygdomme.

Psykologisk støtte?

Alle kan have glæde af, på tidspunkter undervejs i livet, at konsultere en psykolog.

Der stilles stigende krav i arbejdslivet, og de fleste mennesker har endvidere store forventninger og ambitioner til det øvrige liv. Vi kan ikke undgå, at der imellem støder “modgang” til, som en del af livets vilkår. Mange oplever derfor ind imellem, at de “brænder deres lys i begge ender”.

I disse situationer kan det være særdeles hjælpsomt, at få professionel hjælp for at komme godt igennem og videre på en god og lærerig måde.

Mange mennesker har også glæde af psykologhjælp, når de i perioder er mindre tilfredse med eller usikre i forhold til dele af deres liv. Det kan være i forbindelse med jobskifte, familie, relationer, personlig udvikling m.v.

Her kan udefrakommende sparring skabe klarhed og handlekraft i forhold til ønsker om udvikling og positive forandringer i livet.